Hạch toán thuế GTGT trên Misa 2015 theo phương pháp khấu trừ

Leave a comment