Hỏi đáp_ Xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT

0
15I. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:
Lỗi sai: Dù là sai tiêu thức nào (Sai ngày tháng, sai MST, sai số tiền, sai thuế suất ….) Nhưng chưa xé khỏi cuống thì cũng xử lý như sau nhé:
Cách xử lý:
Bước 1: – Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.
Bước 2: – Lập lại hóa đơn mới là xong.
VD: Ngày 22/4/2016 bạn viết sai hóa đơn số 0000089 (Sai tên hàng hóa). Thì bạn chỉ cần gạch chéo hóa đơn đó và xuất 1 hóa đơn mới thay thế là xong nhé.
Chú ý: Những hóa đơn viết sai mà chưa xé khỏi cuống thì các bạn phải gạch chéo nhé.
II. Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:
1. Trường hợp chưa giao cho khách hàng và chưa kê khai:
Cách xử lý:
Bước 1: – Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai đó.
Bước 2: – Kẹp lại vào quyển hóa đơn (Nhớ là phải gạch chéo và lưu trữ để sau này giải trình).
Bước 3: – Lập lại hóa đơn mới.
2. Trường hợp đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai:
Cách xử lý:
Bước 1: – Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai (không phải lập biên bản hủy hóa đơn).
Bước 2: – Lập lại hóa đơn mới, (Lập vào ngày hiện tại nhé và hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế)
Chú ý: Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hoá đơn lập sai đó. (Có thể kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình)
VD: Ngày 12/11 bạn xuất 1 hóa đơn số 0000206. Nhưng đến ngày 12/12 bạn phát hiện ra hóa đơn đó bị sai (Dù là lỗi sai gì cũng xử lý như nhau nhé) Lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất 1 hóa đơn mới thay thế vào ngày 12/12.
3. Trường hợp đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế:
Chú ý: Dù là 1 bên hoặc cả 2 bên đã kê khai thì đều xử lý như sau nhé:
a. Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn vị tính…(Sai sót Không ảnh hưởng đến số tiền)
Cách xử lý:
Bước 1: – Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai
Bước 2: – Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…
VD: Điều chỉnh mã số thuế của hóa đơn số … ký hiệu …. ngày tháng …từ … thành….
Kê khai thuế: Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ hiện tại: Bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào (Chỉ tiêu: Doanh thu hoặc Giá trị hàng hóa mua vào và thuế GTGT ghi bằng “0”).
Lưu ý: Hiện tại trên phần mềm HTKK 3.4.1 đã bỏ các phụ lục nên những hóa đơn điều chỉnh như này (Hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế) thì các bạn không cần phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT, mà chỉ cần lưu cùng với hóa đơn sai để sau này giải trình.
VD: Ngày 12/11/2016 bạn xuất hóa đơn số 0000206, ký hiệu HN/15P và hóa đơn đó đã kê khai vào Qúy 3/2016. Đến ngày 12/01/2017 bạn phát hiện bị sai mã số thuế.
Cách xử lý:
– Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (mẫu như trên)
– Lập hóa đơn điều chỉnh cụ thể như sau:
Kê khai thuế: Không cần kê khai hóa đơn điều chỉnh này (Vì trên phần mềm HTKK 3.4.1 đã bỏ các phụ lục nên các bạn chỉ cần lưu lại cùng với hóa đơn viết sai, biên bản điều chỉnh để sau này giải trình)
Lưu ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):
– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”
b. Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá, thành tiền … (Ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế):
Cách xử lý:
Bước 1: – Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai,
Bước 2: – Người bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…
Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Khi kê khai: Kê khai vào kỳ hiện tại: Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê.
VD: Ngày 15/3 bạn xuất hóa đơn số 000098, ký hiệu TU16P và hóa đơn đó đã kê khai vào Qúy 1/2016. Đến ngày 21/5 bạn phát hiện bị sai tiền thuế. (Cụ thể: Số tiền thuế đúng phải là 1.400.000, nhưng trên hóa đơn viết sai là 1.100.000 Như vậy phải lập hóa đơn điều chỉnh tăng thêm 300.000)
Cách xử lý:
– Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (mẫu như trên)
– Lập hóa đơn điều chỉnh

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/thue

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here