Khảo sát tại một số chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế Hải Dương cho thấy, sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động, số thu ngân sách không những đảm bảo ổn định, mà còn tăng so với cùng kỳ. Điều này khẳng định chủ trương hợp nhất các chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực là đúng đắn, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện nay.

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

Leave a Reply